Johar!

Jal Jangal Jamin Jiv.... Adivasitva

अपले नाच -

अपले नाच -
१ ढोल
२ तारपा
३ ढेरा
४ टिपरि
५ टबला
६ धुमशा (तुर)
७ कामडि
८ मान्दोळ
९ गौरि (गवरि)
१० सन्गड नाच
११ रिरेटि
१२ घोरनाच

Find us on Facebook