१. आखातीचा सण

वैशाख
१. आखातीचा सण
वर्षाच्या सुरवतीचा सण म्हणजे अखातीचा सण होय. हा सण बहुतेक कोकण समाजात साजरा केला जातो. वैशाख शुध्द प्रतिपदे पासुन कोरया टोपलित अठरा प्रकारची धान्ये पेरुन त्याची गौरी (लक्ष्मी) म्हणुन पुजा करतात. पेरलेल्या धान्याची रोपे स्त्रिया डोक्यात माळतात. आणि गौराई सारखे फेर धरुन नाच गानी करतात. या दिवशी म्रुत व्यक्तिच्या कावू घास घालतात. अशा प्रकारे हा सण साजरा केला जातो.

Find us on Facebook